ULUSLARARASI KATILIMLI

XIII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ
KAHRAMANMARAŞ Sütçü Imam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
12 - 14 EYLÜL 2018 KAHRAMANMARAŞ - TÜRKİYE

Bildiri Hazırlama ve Sunum Kuralları - XIII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ Sütçü Imam Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ETKİNLİĞE KALAN SÜRE

ÖNEMLİ TARİHLER

ÖNEMLİ DUYURULAR

HIZLI LİNKLER

SOSYAL MEDYA

Bildiri Hazırlama ve Sunum Kuralları

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ BAŞLIĞI (TÜRKÇE) (12 PUNTO)

Adı SOYADI1                       Adı SOYADI2                       Adı SOYADI3          

 

1 Çalıştığı Kurum

2 Çalıştığı Kurum

3 Çalıştığı Kurum

Sorumlu yazar e posta adresi

 

ÖZET:

Bu bölümde konu ile ilgili tanıtıcı bilgiler, araştırmanın amacı, kullanılan materyal ve metot ile elde edilen önemli sonuçlar verilmelidir. Bu bölümde kısaltmalara yer verilmemelidir. Bildiri özeti 250 kelimeyi geçmemelidir.

Anahtar Kelimeler: En az 3 en fazla 5 anahtar kelime yazılmalı

 

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI (TÜRKÇE) (12 PUNTO)

Adı SOYADI1                       Adı SOYADI2                       Adı SOYADI3          

 

1 Çalıştığı Kurum

2 Çalıştığı Kurum

3 Çalıştığı Kurum

Sorumlu yazar e posta adresi

ÖZET: (12 PUNTO)

Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 250 kelimeyi geçmemelidir. Özet ve abstract’ın altına küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi şekilde tanımlayacak en az 3, en fazla 5 anahtar sözcük yazılmalıdır.

BİLDİRİ BAŞLIĞI (İNGİLİZCE) (12 PUNTO)

ABSTRACT: (12 PUNTO)

GİRİŞ (12 PUNTO)

Eser Microsoft Word programında; A4 boyutunda, Times New Roman karakterinde; 12 punto ve tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Eser kapak sayfası hariç 25 sayfayı geçmemelidir. Sayfanın solunda ve üstünde 3 cm, sağında ve altında 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Her sayfada sayfa ve satır numaraları verilmelidir.

MATERYAL ve METOT (12 PUNTO)

Yeni veya değiştirilmiş yöntemler aynı konuda çalışanlara araştırmayı tekrarlama olanağı verecek nitelikte açık olmalıdır.

BULGULAR ve TARTIŞMA (12 PUNTO)

Bu bölümde elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse şekil ve çizelgelerle desteklenerek açıklanmalıdır. Ayrıntılı istatistik analiz çizelgeleri yerine sonuçları gösteren özet çizelgeler tercih edilmelidir. Bulgular tartışılmalı, ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri tartışılmalıdır.

SONUÇ ve ÖNERİLER (12 PUNTO)

Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte vurgulanmalıdır.

TEŞEKKÜR

Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Eser destekli bir proje, Lisans veya Lisansüstü tez çalışmalarının sonuçları gibi bulguları içeriyorsa burada belirtilmelidir.

KAYNAKLAR (12 PUNTO)

Metin içerisinde; yararlanılan kaynak, Yazar-Yıl sistemine göre belirtilmeli ve yazar isimleri ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İki yazarlı kaynak bildiriminde “ve”; üç veya daha fazla kaynak bildiriminde “ve ark.” kısaltması kullanılmalıdır.

Makale sonunda; Kaynaklar listesi ilk yazarın soyadına göre alfabetik düzenlenmeli, numaralama yapılmamalıdır.

Morley JE, Damassa DA 1978. Thyroid Function and Vitamin A Deficiency. Life Science, 22(2): 1901-1906.

Aksu TA 1987. Genel Biyokimya. Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yayın No: 15, Antalya, 142s.

Campion DG 1994. Hormones for the Control of Thyroid. (Human Diseases, CAB International, UK: Ed. Matthews GA, Tunstall JP) 505-534.

Marzoev AI, Andriushchenko AP, Vladimirov IA 1983. Thyroid Hormones and Phospholipase Activity in Rat Liver Mitochondrial. IV. Thyroid Symposium,10-15 April, Sofia.

Anonim 1996. Sağlık İstatistikleri Özeti. DİE, Yayın No: 1456, Ankara, 489 s.

Candan L 2000. Hormonların Trioid Bezi Üzerine Etkisi. ÇÜ. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi, 203 s.

Smemoe CM 1997. Linking GIS Data to Hydrologic Models. http://emrl.byu.edu/chris/documents/ watergis. pdf. (Erişim tarihi:17.09.2009).

Anonim 2009. Bitkisel istatistik verileri. http://www.die.gov.tr, (Erişim tarihi: 17.09.2009).

 

ESER YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Bütün ana bölüm başlıkları ilk harfler büyük olacak şekilde koyu olarak yazılmalıdır. Alt bölüm başlıkları ve ikincil alt bölüm başlıklar ilk harfler büyük olacak şekilde koyu-italik olarak yazılmalıdır. Ayrıca ikincil alt bölüm başlıkları numara verilerek belirtilmelidir.

Eserde başlıkların yazımında, önceki bölümün bitiminden sonra bir boşluk verilmesine; ancak başlıktan sonra gelen bölümle arasında boşluk bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Başlıklar ve metin paragraf başından 0.5 cm içeriden başlamalıdır.

Eserde yer alacak her türlü grafik, resim, harita, fotoğraflar "Şekil" diye adlandırılmalı; bilgisayarda hazırlanmalı; metinle aynı hizada ve resim formatında (resim olarak kopyalanmalı) yer almalıdır. Sayısal değerler “Çizelge” diye adlandırılmalıdır. Şekil yazıları alta ve çizelge yazıları üste; paragraf başından başlayacak ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde; üstteki bölüm ile arasında bir boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Çizelgelerde dikey çizgi kullanılmamalı ve Makale Hazırlama Şablonunda belirtildiği gibi hazırlanmalıdır. Her çizelge ve şekile metin içerisinde atıf yapılmalı ve metin içinde atıf yapıldıktan sonra verilmelidir. Tüm çizelge ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Çizelge 1. ve Şekil 1.). Çizelge ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa ve öz olmalıdır. Şekil ve çizelgelerde kullanılan yazı karakteri Times New Roman olmalı ve 8 den küçük 10 puntodan büyük olmamalıdır. Çizelge ve şekillerde kısaltmalar kullanılmış ise hemen altına bu kısaltmalar açıklanmalıdır.

Makalelerde SI (International Systeme of Units) ölçü birimleri kullanılmalıdır. Ondalık kesir olarak nokta kullanılmalıdır.

Poster

Hazırlanacak posterler 70x100 cm boyutunda ve dikey formda hazırlanmalı, 1,5 m uzaklıktan rahatlıkla okunacak yazı karakteri ve boyutunda olmalıdır.

Jüri tarafından seçilecek olan 3 poster bildiriye "En İyi Poster Ödülü" verilecektir.